👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی آمار انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در اركين

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی آمار انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در اركين

انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در اركين

بخشی از متن:

در يك پاركينگ 950 ماشين پارك شده است. شخصي مي خواهد با استفاده از اعداد تصادفي نمونه خود را انتخاب كند. (يك نمونه ي 30 تايي از ماشين هاي پارك شده)

پس از اينكه او نمونه ي خود را انتخاب كرد متوجه شد كه 8 ماشين پيكان، 7 ماشين ريو، 5 ماشين پژو، 3 ماشين فولكس، 3 ماشين پاترول، 3 ماشين دوو و يك ماشين بنز بود. هدف شخص به دست آوردن نام ماشين و سال ماشين هاي مي‌باشد.

جامعه و نمونه

جامعه- كليه اي ماشين هاي پارك شده در داخل پاركينگ و موضوه مورد مطالعه يك نمونه تصادفي 30تايي از ماشين هاي پارك شده.

نمونه- حد 30 اتومبيل از ميان 950 اتومبيل براي بررسي كه بيانگر خصوصيات جامعه است.

نمونه تصادفي ساده- اگر كليه ي ماشين ها را به عنوان جامعه آماري در نظر بگيريم. كه نمونه انتخاب شده كاملاً تصادفي است و قبل از انتخاب همه ي افراد جامعه به طور يكسان امكان و سهم برگزده شدن را داشته اند.

فهرست:

نمونه تصادفي ساده

جامعه و نمونه

روش جمع آوري داده ها

متغير تصادفي

دسته بندي داده ها و جدول فراواني

داده ها به صورت مرتب شده

نمودارها و تحليل داده ها

شاخص هاي هندسي

نمودار ميله اي

نمودار مستطيلي

نمودار دايره اي

نمودار چندبر فراواني

ساقه و برگ

شاخص هاي مركزي

ميانگين وزن دار

شاخص هاي پراكندگي

دامنه تغييرات

روش سريع محاسبه ميانگين

ضريب تغييرات CV

👇محصولات تصادفی👇

نرم افزار اندروید آزمون زبان ept کسب و کار بر بال اندیشه ها انواع تسامح و خشونت نقشه ی بخش های شهرستان دزفول بررسی احكام و آثار اصل رضايي بودن اعمال حقوقي