👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی

مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی

مقدمه

همه انسانها صرف نظر از جنسیت (زن و مرد)، نژاد (آریایی، سامی، مغول و...) رنگ (سیاه، سفید، زرد و ...) و دیگر تفاوتهای زیست محیطی و مردم شناختی از یک توانایی ویژه به نام «قوه نطق» یا «قوه بیان» برخوردارند.

خداوند بزرگ در آیات آغازین سوره الرحمن به اعطای این قوه به نوع بشر اشاره فرموده اند (علمه البیان) انسانها با دارا بودن این ویژگی می توانند پس از تولد و وارد شدن به جوامع مختلف، در همان سالهای اولیه کودکی اصلی ترین نظام ارتباطی همان جامعه را بیاموزند و با همه پیچیدگی هایی که در این نظام دیده می شود به کاربرد و ادراک آن تسلط یابند این اصلی ترین نظام ارتباطی جوامع انسانی «زبان» نام دارد. همه ی انسانها بدون توجه به زبان پدر و مادر خود، در هر جامعه زبانی که قرار بگیرند با استفاده از موهبت الهی قوه بیان که در وجود آنان به ودیعه گذاشته شده است زبان همان جامعه را می آموزند برای مثال، یک کودک چینی اگر در کشوری فارسی زبان و یک کودک روسی در کشوری فرانسوی زبان قرار بگیرد، بدون توجه به زبان ملی خود، به ترتیب به زبانهای فارسی و فرانسوی مسلط می شوند معنای تسلط به یک زبان به طور ساده تسلط یک شخص به نظام آوایی، واژگانی، نحوی، معنایی، کلامی و منظور شناختی آن زبان است. زبان یک پدیده انتزاعی و در نتیجه ذهنی است هر شخص می تواند از این توانش ذهنی خود استفاده کند و با حرکت از ساخت انتزاع به عالم واقعیت از زبان خود به صورت «کنش گفتاری» (گفتن و شنیدن) یا به صورت «کنش نوشتاری» (نوشتن و خواندن) در امر ارتباط و انتقال یا دریافت پیام سود ببرد بنابراین می توان گفت «قوه نطق یابیان» یک ویژگی است که همه انسانها از آن برخور دارند و تبلور این قوه به صورت «زبان» های مختلف بشری (حدود چهار تا پنج هزار زبان) دیده می شود که اکثر این زبانها به صورت گفتاری و تعدادی از آنها (صدها زبان) به صورت گفتاری و نوشتاری به شکل علمی در جوامع انسانی تجلی می یابد. (دکتر بهمن زندی 1383) خواندن یکی از ارکان بصری و مهارت دریافت زبان، از قوی ترین راههای کسب اطلاعات و ابزار مناسبی برای تعامل اجتماعی است. هم چنین خواندن به عنوان یک مهارت حیاتی در جامعه، پایه یادگیری در محیط مدرسه و در خارج آن می باشد. کودکان معمولاً خواندن را در کلاس اول و گاه زودتر آغاز می کنند و در تمام دوران تحصیل وابستگی به خواندن ادامه دارد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری وعملیاتی متغییر ها

فصل دوم

ادبيات و پيشينه تحقيق

تعاریف حافظه

راهبردهاي شناختي

راهبردهاي حافظه

قوانين سازمان دهي حافظه

انواع حافظه

جنبه هاي متمايزحافظه و مباني زيست شناختي آنها

فراگیری زبان یا زبان آموزی

مباني نظري

روش رشد زبان

اختلالات یادگیری

تعاریف اختلالات یادگیری

اختلال یاد‌گیری

اختلال یاد‌گیری چیست

ریشه‌ها ی اختلال یاد‌گیری

چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری هستند

مراحل ارزیابی و تشخیص در مراکز آموزشی مشکلات ویژه یادگیری

نیاز به ارزشیابی مناسب

خصوصیات و ویژگیها ي دانش آموزان دچار اختلالات خواندن

شیوع نارساخوانی

انواع نارساخوانی

علل اختلال خواندن

اختلالات خواندن در دانش آموزان

مشکلات ادراک خواندن

عواقب اختلال در خواندن

مراحل درمان مشکلات خواندن

راهبردهای آموزشی

اختلالات شنیداری دانش آموزان

تحقيقات انجام شده درباره موضوع

فصل سوم

مقدمه و روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری وروش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش گردآوری اطلاعات

روايي و اعتبار آزمونها

فصل چهارم

مقدمه

توصیف داده ها(آمار توصیفی)

بررسی فرضیات تحقیق

فصل5

مقدمه ، بحث وتحلیل داده ها ونتیجه گیری

محدودیت های پزوهش

پیشنهادهای آموزشی

منابع فارسی وغیر فارسی

ترجمه ی چکیده به انگلیسی

فهرست جداول

جدول(1-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان عادی بر حسب سطح تحصیلات

جدول(2-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان عادی بر حسب سطح تحصیلات

جدول(3-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان نارسا خوان بر حسب سطح تحصیلات

جدول(4-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان نارسا خوان بر حسب سطح تحصیلات

جدول(5-4) آماره های توصیفی نمرات دانش آموزان نارسا خوان در آزمونهای پژوهش به تفکیک جنسیت

جدول(6-4) آماره های توصیفی نمرات دانش آموزان عادی در آزمونهای پژوهش به تفکیک جنسیت

جدول(-74) مقایسه میانگین نمرات حافظه شنوایی دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی

جدول(8-4) مقایسه میانگین نمرات حافظه توالی شنوایی دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی

جدول(9-4) مقایسه میانگین نمرات تشخیص شنوایی(جفت های یکسان) دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی

جدول(10-4) مقایسه میانگین نمرات تشخیص شنوایی(جفت های متفاوت) دانش آموزان نارسا خوان نسبت با دانش آموزان عادی

فهرست نمودار

نمودار(1-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان عادی پسر بر حسب سطح تحصیلات

نمودار(2-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان عادی دختر بر حسب سطح تحصیلات

نمودار(3-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان عادی پسر بر حسب سطح تحصیلات

نمودار(4-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان عادی دختر بر حسب سطح تحصیلات

نمودار(5-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان نارسا خوان پسر بر حسب سطح تحصیلات

نمودار(6-4) پراکنش جمعیتی پدران دانش آموزان نارساخوان دختر بر حسب سطح تحصیلات

نمودار(7-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان نارساخوان پسر بر حسب سطح تحصیلات

نمودار(8-4) پراکنش جمعیتی مادران دانش آموزان نارساخوان دختر بر حسب سطح تحصیلات

👇محصولات تصادفی👇

کارآفرینی توليد الكل از خرما جلد سوم دیوان زمانی تحقيق پاورلیفتینگ تحقيق بيومكانيك در ورزش شبيه سازي و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی