👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق اختلاف بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق اختلاف بين دستگاههاي اجرايي در نظام اداري ايران

مقدمه:

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: تعاریف و مفاهیم

فصل اول: شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول: تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

مبحث دوم: اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف: شرکت های تجاری

ب: مؤسسات غیر تجاری

گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف: دولت

ب: شوراهای اسلامی

ج : شهرداری ها

د : سایر اشخاص حقوقی عمومی

مبحث سوم: آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز

گفتار اول: شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح

فصل دوم: دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول: شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول: چگونگی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم: مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت

مبحث دوم: جنبه های شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم: جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

مبحث سوم: تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات

الف: وزارتخانه ها

ب: مؤسسات دولتی

ج: شرکت های دولتی

گفتار دوم: مؤسسات عمومی و انواع آن

الف: مؤسسات عمومی مستقل

ب: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه کامل کتاب زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه جلد دوم پاورپوینت تاثيرات صوت و ارتعاش بر ساختمان پاورپوینت نگرش معناگرا پاورپوینت مرمت خانه حباب بررسی ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان