👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق حقوق مدني 1

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق حقوق مدني 1

مقدمه:

نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يك از افراد اجتماع تمايلات و خواستهائي كه درپاره‌اي موارد عيناً منطبق با تمايلات و خواستهاي ديگران در همان اجتماع و در موارد ديگر مغاير آنست دارا ميباشند بنحويكه ارضاء تمامي اين تمايلات و خواسته‏ها در عمل متعذر ميباشد. راه حل اين معضل آنست كه براي فرد يا افرادي معين تحت شرايط خاص تقدم و يا امتياز قائل شويم و بالنتيجه اجازه دهيم اين فرد يا افراد معين باستناد اين اجازه بتوانند در برابر ساير افراد تمايلات و خواست‌هاي خود را در موارد مشخص از طريق فعل يا ترك فعل برآورده نمايند. اين امكان يا اجازه اعمال اراده فرد يا افراد در جامعه معين را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق مي‌ناميم.

بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از تجاوز و تعدي در روابط مزبور قواعدي در هر جامعه مقرر ميشود كه مجموعه اين قواعد را نيز اصطلاحاً حقوق مي‌ناميم. در صفحات بعد قواعد ياد شده بترتيب تحت عناوين كليات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوي (بخش پنجم) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

كليات

تقسيمات حقوق

منابع حقوق

قلمرو قانون‌ در مكان

عرف

رويه قضايي

حقوق فردي

اموال

تقسيمات اموال

اموال غير منقول

اموال منقول

اموالي‌كه‌ مالك‌ خاص‌ ندارد

مالكيت

حق انتفاع

حق‌ ارتفاق

اسباب تملك

تعهدات

شرايط اساسي قراردادها

سقوط تعهدات

الزامات‌ بدون قرارداد

اشخاص

احوال‌ شخصيه

ادله‌ اثبات حق

امارات

قسم

👇محصولات تصادفی👇

کد فرترن حل معادله درجه 2 با امکان محاسبه ریشه های مختلط پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های مدیران کسب درآمد عملی از اینترنت تحليل انتقال حرارت مركب هدايتي و تابشي در محيطهاي نيمه شفاف با ضريب انكسار متغير نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شفت (واقع در استان گیلان)