👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی دیجیتال زبان اصلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی دیجیتال زبان اصلی

SOLUTIONS MANUAL

DIGITAL DESIGN

FOURTH EDITION

M. MORRIS MANO

California State University, Los Angeles

MICHAEL D. CILETTI

University of Colorado, Colorado Springs

1.1 Base-10: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Octal: 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 40

Hex: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20

Base-13 A B C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26

1.2 (a) 32,768 (b) 67,108,864 (c) 6,871,947,674

1.3 (4310)5 = 4 * 53 + 3 * 52 + 1 * 51 = 58010

(198)12 = 1 * 122 + 9 * 121 + 8 * 120 = 26010

(735)8 = 7 * 82 + 3 * 81 + 5 * 80 = 47710

(525)6 = 5 * 62 + 2 * 61 + 5 * 60 = 19710

1.4 14-bit binary: 11_1111_1111_1111

Decimal: 214 -1 = 16,38310

Hexadecimal: 3FFF16

1.5 Let b = base

(a) 14/2 = (b + 4)/2 = 5, so b = 6

(b) 54/4 = (5*b + 4)/4 = b + 3, so 5 * b = 52 – 4, and b = 8

(c) (2 *b + 4) + (b + 7) = 4b, so b = 11

1.6 (x – 3)(x – 6) = x2 –(6 + 3)x + 6*3 = x2 -11x + 22

Therefore: 6 + 3 = b + 1m so b = 8

Also, 6*3 = (18)10 = (22)8

1.7 68BE = 0110_1000_1011_1110 = 110_100_010_111_110 = (64276)8

1.8 (a) Results of repeated division by 2 (quotients are followed by remainders):

43110 = 215(1); 107(1); 53(1); 26(1); 13(0); 6(1) 3(0) 1(1)

Answer: 1111_10102 = FA16

(b) Results of repeated division by 16:

43110 = 26(15); 1(10) (Faster)

Answer: FA = 1111_1010

1.9 (a) 10110.01012 = 16 + 4 + 2 + .25 + .0625 = 22.3125

(b) 16.516 = 16 + 6 + 5*(.0615) = 22.3125

(c) 26.248 = 2 * 8 + 6 + 2/8 + 4/64 = 22.3125

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فاضلاب و تصفیه آن بیماران اختلال شخصیت مرزی شیپ فایل شهرهای استان سمنان به صورت نقطه ای شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبیک (واقع در استان قزوین) تحقيق اقسام علوم اسلامي و معرفي هر يك از آنها