👈 فروشگاه فایل 👉

استفاده از الگوريتم ژنتيكبراي كمينه سازي زبري سطح درماشينكاري آلتراسونيك

ارتباط با ما

... دانلود ...

استفاده از الگوريتم ژنتيكبراي كمينه سازي زبري سطح درماشينكاري آلتراسونيك

ماشينكاري آلتراسونيك يكي از روشهاي پيشرفته براي ماشينكاري قطعات سخت با دقت توليدي بالا ميباشد. با توجه به شدت تأثير- پذيري ماشينكاري آلتراسونيك از پارامترهاي ورودي فرآيند، در اينمقاله با بهرهگيري از الگوريتم ژنتيك، اقدام به يافتن مقادير ورودي بهينۀ فرآيند براي حصول به كمينۀ مقدار زبري سطح شده است. پس از انجام آزمايشات عملي بر روي قطعۀTi6Al4V گريد پنج،روابط حاكم بر پارامترهاي ورودي و خروجي به صورت جداگانه مشخص گرديد. سپس مقادير مناسب براي پارامترهاي ورودي شامل اندازه ذرات، جنس ذرات، دامنه و فركانس ارتعاش ابزار جهترسيدن به كمترين مقدار زبري سطح توسط الگوريتم ژنتيك تعيين گرديد. با توجه به مقادير متغيرهاي خروجي حاصل از الگوريتم ژنتيك، تحليل انجام گرفته رشد مناسبي را در مقادير كيفيت سطح قطعه كار در فرآيند آلتراسونيك نشان ميدهد. ارزيابي نتايج اين تحقيق نشان دهنده كارآيي بالاي الگوريتم ژنتيك در انتخاب سريع و مناسب پارامترهاي ورودي ماشينكاري آلتراسونيك ميباشد.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی اجراي ديوار حائل بررسی آمار انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در اركين بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93 شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایجرود (واقع در استان زنجان)