👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در بخش «مديريت پردازش» كتابخانة ملي

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان شاغل در بخش «مديريت پردازش» كتابخانة ملي

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:24

بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران

تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با نرم‌افزار آماری اس‌.پی.اس.اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعة آماری این پژوهش را كاركنان بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی تشكیل می‌دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد كه رضایت كاركنان این بخش از كتابخانة ملی مانند بسیاری همتایان خود در كتابخانه‌های دیگر از امكانات رفاهی،‌ آموزشی، سیاست‌های مدیریت، میزان امنیت شغلی در حد پایین، و میزان رضایت آنان از روابط انسانی موجود در سازمان و وجهه و اعتبار اجتماعی حرفه و سازمان در حد نسبتاً خوبی بوده است.

2. بیان مسئله

3. رضایت شغلی

4. روش‌های اندازه‌گیری رضایت شغلی

5. ابزارهای اندازه‌گیری رضایت شغلی

6. هدف و فایدة پژوهش

7. پرسش‌های اساسی

8. روش پژوهش و جامعة آماری

9. ابزار و روش گردآوری داده‌ها

10. پیشینة پژوهش

10- الف. در خارج از ایران

0- ب. در ایران

11. یافته‌های پژوهش

11- الف. تحلیل داده‌های جمعیت‌شناختی

1. جنسیت:

2. مدرك تحصیلی:

3. رشتة تحصیلی:

4. محل اشتغال:

5. سابقة اشتغال در حرفة كتابداری:

11- ب. تحلیل متغیرهای اصلی پرسشنامه

پرسش اول پژوهش:

سؤال‌های 1 تا 7 دربارة‌ امكانات مادی، رفاهی، و بهداشتی محل كار؛

پرسش دوم پژوهش

سؤال‌های 8 تا 14 دربارة امكانات آموزشی، ارتقای علمی، و زمینه‌های لازم برای ابراز ابتكار و خلاقیت؛

پرسش سوم پژوهش:

سؤال‌های 15تا 22 دربارة خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مدیریتی؛

پرسش چهارم پژوهش:

سؤال‌های 23تا 25 دربارة روابط انسانی موجود در محیط كار؛

11- ب-1. امكانات مادی، رفاهی، و بهداشتی محل كار

11-ب-3. خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مدیریتی

11-ب-4. كیفیت روابط انسانی موجود در محیط كار

11-ب-5. امنیت شغلی

👇محصولات تصادفی👇

بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن (مطالعه موردي : شركت مزدا يدك) بررسی عدالت در فرهنگ اسلامی و تاثیرات منفی بی عدالتی در اجتماع کار تحقیقی اقامه ي دليل در حقوق کيفري بررسی و مطالعه بیماریهای باکتریایی تحقيق راهها ، حمل و نقل و بازرگانی