👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:20

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه پسران از دیدگاه دبیران و دانش آموزان در سال تحصیلی 88- 89، با جامعه آماری 2175 دانش آموز و 86 نفر دبیر كه به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای با پایایی 87/0 آلفای كرونباخ بر روی 261 نفر شامل (175 نفر دانش‌ آموز مردودی و 86 نفر دبیر) كه به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام گردید. عوامل آموزشی شامل روش تدریس، روش ارزشیابی، ویژگی های كتاب های درسی، عوامل سازمانی مدرسه بوده است. داده های پژوهش با دو آزمون t تك متغیره و t دو گروه مستقل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل حاكی از آن بود كه از نظر دبیران و دانش آموزان سال اول متوسطه عواملی مانند روش تدریس، نحوه ارزشیابی، ویژگی های كتاب های درسی و عوامل سازمانی مدرسه در افت تحصیلی دانش آموزان مؤثرند، كه در این میان بین دیدگاه دبیران و دانش آموزان در زمینه عوامل آموزشی تفاوت وجود دارد.

مقـــدمه

علل و عوامل افت تحصیلی را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

پیشینه پژوهش

سؤال های پژوهشی

روش شناسی پژوهش

یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روستای یاسه چاه نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان خلاقیت چیست؟ دیکشنری موسیقی (انگلیسی به انگلیسی) دانلود طرح توجیهی احداث باغ زيتون